Funktion, analys och utvärdering

Begreppet FUNKTION i Funktionsinriktad musikterapi ( FMT ) är av central betydelse och innehåller tre huvudområden:

- Perception

- Problemlösning

- Motorik

Exempel på delfunktioner som vi analyserar är:

- Andning                                                                    – Läsriktning

- Arbetsställning                                                       - Motorisk planering

- Aktivitetsnivå                                                        – Muskeltonus

- Auditiv perception                                                – Problemlösning

- Automatiseringsförmåga                                   – Samarbetsförmåga

-Balans                                                                       – Taktil perception

- Handgrepp                                                              – Tids och rumsuppfattning

- Impulskontroll                                                      – Uthållighet

- Kinestetisk perception                                        – Visuell perception

-Koordinationsförmåga

Vi genomför kontinuerlig utvärdering av behandling tillsammans med dig,  föräldrar, anhöriga och andra resurspersoner i din omgivning.  Efter tillstånd görs också videodokumentation som ett medel i utvärderingsarbetet.