Funktion, analys och utvärdering

Begreppet FUNKTION i Funktionsinriktad musikterapi ( FMT ) är av central betydelse och innehåller tre huvudområden:

– Perception

– Problemlösning

– Motorik

Exempel på delfunktioner som vi analyserar är:

– Andning                                                                    – Läsriktning

– Arbetsställning                                                       – Motorisk planering

– Aktivitetsnivå                                                        – Muskeltonus

– Auditiv perception                                                – Problemlösning

– Automatiseringsförmåga                                   – Samarbetsförmåga

-Balans                                                                       – Taktil perception

– Handgrepp                                                              – Tids och rumsuppfattning

– Impulskontroll                                                      – Uthållighet

– Kinestetisk perception                                        – Visuell perception

-Koordinationsförmåga

Vi genomför kontinuerlig utvärdering av behandling tillsammans med dig,  föräldrar, anhöriga och andra resurspersoner i din omgivning.  Efter tillstånd görs också videodokumentation som ett medel i utvärderingsarbetet.